Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Regoort B.V.

GRIENDWERKERSSTRAAT 11, 3334 KB ZWIJNDRECHT,

HIERNA AAN TE DUIDEN MET REGOORT B.V.

 1. ALGEMEEN

1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Regoort B.V. tot verkoop en levering door Regoort B.V. van producten (hierna: zaken), en op alle overeenkomsten met Regoort B.V. terzake, zijn deze voorwaarden van toepassing.

1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij of opdrachtgever (hierna: koper) van Regoort B.V. wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de koper slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Regoort B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

1.4 De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Regoort B.V. gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 1. PRIJSLIJSTEN, OFFERTES EN OPDRACHTEN

2.1 Alle door Regoort B.V. gehanteerde prijslijsten en verstrekte offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, steeds geheel vrijblijvend.

2.2 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Regoort B.V. pas bindend indien schriftelijk door haar aanvaard of bevestigd.

 1. ZEKERHEIDSSTELLING

3.1 Regoort B.V,. heeft alvorens te leveren of met leveren voort te gaan steeds het recht naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen – in welke vorm dan ook – voor de nakoming door de koper van zijn verplichtingen. Ingeval de koper de door Regoort B.V. verlangde zekerheid weigert heeft Regoort B.V. het recht de eventueel reeds gesloten overeenkomst voor de nakoming waarvan zekerheid werd gevraagd door een eenvoudige mededeling aan de koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 1. LEVERING EN RISICO

4.1 De door Regoort B.V. opgegeven levertijden gelden bij benadering.

4.2 Regoort B.V. heeft steeds het recht in gedeelten te leveren.

4.3 Bij leveringen van goederen met een waarde van meer dan €250,00 netto excl. BTW zijn de kosten van vervoer naar een door de koper opgegeven plaats van bestemming binnen Nederland voor rekening van Regoort B.V.. In alle andere gevallen zijn de kosten van vervoer voor rekening van de koper. Voor palletleveringen gelden speciale tarieven.

4.4 Het risico voor de zaken tijdens het vervoer – retourvervoer daaronder begrepen – is in alle gevallen voor de koper.

4.5 Indien de koper de bestelde zaken weigert af te halen of in ontvangst te nemen zal Regoort B.V. op kosten van de koper de zaken in het eigen magazijn dan wel elders opslaan en voor de koper gedurende een termijn van drie maanden ter beschikking houden. De opslagkosten bedragen tenminste 10% van de nettowaarde van de opgeslagen zaken per maand of gedeelte daarvan. Het risico voor de zaken tijdens de opslag is voor de koper.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1. Alle door Regoort B.V. geleverde zaken blijven eigendom van Regoort B.V. tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Regoort B.V. in verband met de onderliggende overeenkomst en / of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op die zaken komt de koper niet toe.

 1. RECLAMES EN GARANTIE

6.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper ten aanzien van de hoeveelheid, kwaliteit en / of deugdelijkheid van de geleverde zaken.

6.2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien ze schriftelijk en binnen acht dagen na factuurdatum bij Regoort B.V. worden ingediend.

6.3 Betreft de reclame niet zichtbare of anderszins niet onmiddellijk waarneembare gebreken dan zijn in afwijking van het vorige lid reclames nog ontvankelijk tot drie maanden na factuurdatum.

6.4 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in hoeveelheid, kwaliteit, afmetingen en afwerking leveren geen grond op voor reclames als in de voorgaande leden van dit artikel bedoeld.

6.5 Een reclame ten aanzien van bepaalde zaken oefent geen invloed uit op de afdoening en betaling van andere reeds geleverde of nog te leveren zaken.

6.6 De garantie welke Regoort B.V. geeft voor ondeugdelijke of qua uiterlijk en kwaliteit anderszins door de koper met recht afgekeurde zaken strekt zich in geen geval verder uit dan tot de garantie waarop Regoort B.V. zich in haar verhouding tot de fabrikant van de afgekeurde zaken kan beroepen.

6.7 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame is Regoort B.V. gehouden tot, naar haar keuze, hetzij gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de koop met terugbetaling van de koopprijs hetzij vervanging van de gebrekkige zaken.

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 7.1

De aansprakelijkheid van Regoort B.V. in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie.

7.2 Regoort B.V. is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Regoort B.V. of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Regoort B.V. zelf is aansprakelijkheid van Regoort B.V. voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

7.3 In alle gevallen waarin Regoort B.V. gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter hare keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaak waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Regoort B.V., het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt uitgekeerd.

7.4 Iedere vordering jegens Regoort B.V., behalve die welke door Regoort B.V. is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Regoort B.V. aan Regoort B.V. kunnen worden tegengeworpen, zullen door Regoort B.V. ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.

7.6 De werknemers van Regoort B.V. of door Regoort B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

7.7 De koper zal Regoort B.V. haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Regoort B.V. van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens Regoort B.V..

 1. OVERMACHT

8.1 Mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand of onvoorziene omstandigheden tengevolge waarvan Regoort B.V. de bestelde zaken niet of niet tijdig kan leveren zullen voor Regoort B.V. als overmacht gelden. Ingeval van overmacht heeft Regoort B.V. het recht de overeenkomst met de koper geheel of ten dele te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de koper.

8.2 Tot zodanige ontbinding is Regoort B.V. eveneens gerechtigd ingeval derden van wie zij voor de uitvoering van de overeenkomst met de koper afhankelijk is om welke reden dan ook niet aan hun verplichtingen jegens Regoort B.V. voldoen.

 1. BETALING

9.1 Indien niet uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.2 Indien de koper het factuurbedrag zoals door hem verschuldigd niet binnen de vastgestelde termijn voldoet is hij in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

9.3 Indien de koper het factuurbedrag zoals door hem verschuldigd niet tijdig voldoet, is hij daarover met ingang van de datum waarop hij conform de bepaling van het vorige lid in gebreke is aan Regoort B.V. een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

9.4 Indien de koper met een door hem aan Regoort B.V. verschuldigde betaling in gebreke is zijn alle andere vorderingen die Regoort B.V. op de koper heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de koper over het bedrag van die vorderingen aan Regoort B.V. een rente verschuldigd op de voet van het bepaalde in het vorige artikel.

9.5 De koper doet afstand van het recht op schuldvergelijking.

9.6 Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de koper komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

 1. ONTBINDING

10.1 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, voortspruitend uit welke overeenkomst met Regoort B.V. ook, alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling van de koper, stillegging of liquidatie van dit bedrijf, wordt de koper geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. Alsdan zal Regoort B.V. gerechtigd zijn de tussen haar en de koper bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, terwijl voor de reeds door Regoort B.V. verrichte prestaties betaling gevorderd kan worden, alsmede vergoeding van schaden, kosten en interessen, die ontstaan zijn als gevolg van de wanprestatie van de koper en van de ontbinding van de overeenkomst door Regoort B.V.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij Regoort B.V. aan een overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

11.2 Alle overeenkomsten met Regoort B.V. zijn onderworpen aan Nederlands recht.